Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-10-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności z powodu:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • mapa placówek medycznych nie jest dostępna
Wyłączenia:
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.bip.spkrolikowo.szubin.pl

Data publikacji strony internetowej: 15.10.2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.02.2023r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 27.03.2022r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

           W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.                                                  Osobą odpowiedzialną jest Pani Barbara Wiencelewska - Cyranowicz, adres poczty elektronicznej: sp-krol@wp.pl.Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:  52 384 78 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych,  na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do
Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

 


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Wiencelewska-Cyranowicz, sp-krol@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 665 754 727. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i kontaktu  z sekretariatem szkoły.
Do budynku prowadzą dwa wejścia (dwa od strony dziedzińca szkolnego – główne i bezpośrednio do sali gimnastycznej ), wszystkie dostosowane architektonicznie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Trzecie wejście tzw. ewakuacyjne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Główne wejście*:
– z prawej strony w kierunku wejścia podjazd z poręczą
– wejście bez schodów
– wejście – płytki, terakota
– pierwsze drzwi , duże i ciężkie, dwuskrzydłowe, po odryglowaniu jednej połaci przy podłodze wejście szer. 100 cm
– za wiatrołapem kolejne drzwi, ciężkie, dwuskrzydłowe wejście szer. 100cm

* najkorzystniejsze wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

Drugie wejście do sali gimnastycznej:
– bez schodów
– bez poręczy
– parkiet sali gimnastycznej
– pierwsze drzwi , duże i ciężkie, dwuskrzydłowe,
po odryglowaniu jednej połaci przy podłodze wejście szer. 100 cm

Udogodnienia

Dostęp do informacji
Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze starego budynku szkolnego.                                                                     
 (brak wjazdu wózkiem inwalidzkim)

Gabinet dyrektora i wicedyrektora znajduje się na pierwszym piętrze starego budynku szkolnego.                            (brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim)

Biblioteka szkolna znajduje się na pierwszym piętrze starego budynku szkolnego.                                                          (brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim)

Opis dostępności korytarzy, schodów i toalety
Wewnątrz budynku zapewniono ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wszystkie drzwi dwuskrzydłowe po odryglowaniu mają szerokość 100 cm.

Drzwi do sekretariatu, gabinetu dyrektora, biblioteki i sal zajęciowych mają  90 cm.
Drzwi do WC  do przejazdu wózkiem inwalidzkim – witryna szerokości 100 cm.

Na parterze toaleta z umywalką dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście/wniesienie na piętro w nowej części budynku po 5 stopniach schodów, poręcz po prawej stronie,  dalej 33 stopnie w starej części budynku , poręcz po prawej stronie przez 6 schodów potem po lewej stronie. Poręcze na wysokości 110 cm.
W budynku nie ma windy.

Sala gimnastyczna

 Umieszczona jest na parterze budynku. Drewniany parkiet. Zapewnia swobodę poruszania się na wózku.  Wejście szerokości 100 cm.

 Sala to najbardziej komfortowe miejsca do przeprowadzania wydarzeń z udziałem osób z niepełnosprawnością ruchową.
Po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem dostępności istnieje możliwość dowolnego ustawienia krzeseł podczas wydarzenia.

Hol główny
Przestronne, dostosowane do poruszania się na wózku. Parkiet z gładkiej terakoty. W holu znajdują się ławka, stolik

 Hol to najbardziej komfortowe miejsca do przeprowadzania wydarzeń z udziałem osób z niepełnosprawnością ruchową.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób  z niepełnosprawnościami.
Przy budynku szkoły jest parking z 1 miejscem dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy pedagoga osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Na miejscu są zatrudnione osoby z kwalifikacjami oligofrenopedagoga i surdopedagoga.

Utrudnienia

Opis dostosowań informacji głosowych, dotykowych i kontrastowych
W budynku szkoły w tym biblioteki  nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje informacja wydrukowana.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.


UWAGA!
Przed głównym wejściem na tablicy ogłoszeń znajduje się numer telefonu do sekretariatu szkoły dla osób        z niepełnosprawnościami, który zapewni pomoc przy wejściu do budynku i/lub towarzyszenie                                w nim osobie z niepełnosprawnością ruchową.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AAA.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI / KONTAKT
Osobą odpowiedzialną na udzielenie pomocy oraz informacji dotyczących dostępności  Szkoły Podstawowej im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie  jest Pani Barbara Wiencelewska – Cyranowicz                                                                sp-krol
@wp .pl              tel. 52 384 78 81