Deklaracja Dostępności

To jest archiwalna wersja strony usuniętej: 28.10.2021, 19:43
z powodu: zbędne informacje

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.bip.spkrolikowo.szubin.pl

Data publikacji strony internetowej: 15.10.2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.10.2021r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.10.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Barbara Wiencelewska - Cyranowicz, adres poczty elektronicznej:b6grudzien@tlen.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:665 754 727 lub 52 384 78 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .


                                       Dostępność architektoniczna

Opis dostępności Szkoły Podstawowej im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie   dla osób o szczególnych potrzebach

Opis dostępności wejścia do budynku i kontaktu  z sekretariatem szkoły.

Do budynku prowadzą dwa wejścia (dwa od strony dziedzińca szkolnego – główne i bezpośrednio do sali gimnastycznej ), wszystkie dostosowane architektonicznie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Trzecie wejście tzw. ewakuacyjne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Główne wejście*:

– z prawej strony w kierunku wejścia podjazd z poręczą

– wejście bez schodów 

– wejście – płytki, terakota

– pierwsze drzwi , duże i ciężkie, dwuskrzydłowe, po odryglowaniu jednej połaci przy podłodze wejście szer. 100 cm

– za wiatrołapem kolejne drzwi, ciężkie, dwuskrzydłowe wejście szer. 100cm

* najkorzystniejsze wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

Drugie wejście do sali gimnastycznej:

– bez schodów 

– bez poręczy

– parkiet sali gimnastycznej

– pierwsze drzwi , duże i ciężkie, dwuskrzydłowe, 

po odryglowaniu jednej połaci przy podłodze wejście szer. 100 cm


Dostęp do informacji

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze starego budynku szkolnego.                                                                                     (brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim)

Gabinet dyrektora i wicedyrektora znajduje się na pierwszym piętrze starego budynku szkolnego. (brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim)

Biblioteka szkolna znajduje się na pierwszym piętrze starego budynku szkolnego.                                                                                  (brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim)


                                                                              UWAGA!

Przed głównym wejściem na tablicy ogłoszeń znajduje się numer telefonu do sekretariatu szkoły dla osób z niepełnosprawnościami, który zapewni pomoc przy wejściu do budynku i/lub towarzyszenie w nim osobie z niepełnosprawnością.

   

 Opis dostępności korytarzy, schodów i toalety

Wewnątrz budynku zapewniono ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wszystkie drzwi dwuskrzydłowe po odryglowaniu mają szerokość 100 cm. 

Drzwi do sekretariatu, gabinetu dyrektora, bibliotekii sal zajęciowych mają  90 cm. 

Drzwi do WC  do przejazdu wózkiem inwalidzkim – witryna szerokości 100 cm. 

Na parterze toaleta z umywalką dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście/wniesienie na piętro w nowej części budynku po 5 stopniach schodów, poręcz po prawej stronie,  dalej 33 stopnie w starej części budynku , poręcz po prawej stronie przez 6 schodów potem po lewej stronie. Poręcze na wysokości 110 cm. 

W budynku nie ma windy.

Sala gimnastyczna*

Umieszczona jest na parterze budynku. Drewniany parkiet. Zapewnia swobodę poruszania się na wózku. Wejście szerokości 100 cm. 

*sala to najbardziej komfortowe miejsca do przeprowadzania wydarzeń z udziałem osób z niepełnosprawnością ruchową.

Po wcześniejszej konsultacji z koordynatorem dostępności istnieje możliwość dowolnego ustawienia krzeseł podczas wydarzenia.

Hol główny*

Przestronne, dostosowane do poruszania się na wózku. Parkiet z gładkiej terakoty. W holu znajdują się ławka, stolik

*Hol to najbardziej komfortowe miejsca do przeprowadzania wydarzeń z udziałem osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań informacji głosowych, dotykowych i kontrastowych

W budynku szkoły w tym biblioteki  nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Istnieje informacja wydrukowana.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób  z niepełnosprawnościami.

Przy budynku szkoły jest parking z 1 miejscem dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.


Informacja o możliwości skorzystania z pomocy pedagoga osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Na miejscu są zatrudnione osoby z kwalifikacjami oligofrenopedagoga i surdopedagoga.
KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI / KONTAKT

Osobą odpowiedzialną na udzielenie pomocy oraz informacji dotyczących dostępności  Szkoły Podstawowej im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie jest Pani Barbara Wiencelewska – Cyranowiczb6grudzien@tlen.pltel. 665 754 727

________________________________________Opublikował: Marczak Ewelina
Publikacja dnia: 28.10.2021, 19:29
Dokument oglądany razy: 456
Podpisał: Barbara Wiencelewska-Cyranowicz
Dokument z dnia: 28.10.2021